मंडी भाव

सव्वा तीन हजार हेक्टरवर भात रोपांची लागवड । Paddy

Rate this post

तालुकनिहाय रोपवाटीचे क्षेत्र,

तालुका — भात लागवडीचे क्षेत्र — रोपवाटिके क्षेत्र

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button